NAGRADNA IGA JE ZAKLJUČENA

Izžrebanci so:

1. nagrada: Pariz za dve osebi v neto vrednosti 848 €
TANJA PODJED, MEDVODE

2. nagrada: Toskana za dve osebi v neto vrednosti 818 €
LADISLAV ŠRAJ, MARIBOR

3. nagrada: Praga za dve osebi v neto vrednosti 678 €
JOŽEF KOROŠEC, VISOKO PRI KRANJU

  Iskrene čestitke!

Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri  »S knjigo v svet«

Nagradna igra poteka od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018. Žrebanje bo izvedeno 15. 5. 2018. Imena nagrajencev bodo objavljena na www.mladinska.com/sknjigovsvet, nagrajenci pa bodo obveščeni po pošti. -V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili nakup(e) knjige Svetovna dediščina v času od 1.1.2018 do 30.4.2018 preko ponudb prodajnih poti Prodaja po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu ali Telefonski studio. -V žrebanju sodelujejo tudi vsi, ki so opravili nakup(e) katerega  koli drugega izdelka v ponudbah/akcijah prodajnih poti  Prodaja po pošti, Svetovanje in prodaja na domu ali Telefonski studio, kjer se promovira nagradna igra, in sicer v času od 1.1. 2018 do 30.4.2018. -Prav tako v žrebanju sodelujejo vsi, ki so poslali oz. oddali kupone, elektronske obrazce oz. druge ustrezne dokumente za sodelovanje v nagradni igri v času od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018. Žrebanje bo izvedeno računalniško na sedežu Mladinske knjige Založbe d.d., v prisotnosti 3-članske komisije. Nagrajenci bodo pisno obveščeni, njihova imena pa bodo najpozneje v desetih dneh po žrebanju objavljena na spletni strani www.mladinska.com/sknjigovsvet . Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo, posredujejo svoje podatke in prevzamejo nagrado le na podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Mladoletne osebe in osebe z delno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo v nagradni igri ne morejo sodelovati z nakupom preko telefona ali spleta oz. z izpolnitvijo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri. Zaposleni v Mladinski knjigi Založbi d.d., Mladinski knjigi Trgovini d.o.o., in Cankarjevi založbi-Založništvo d.o.o., Ars Longa, d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, straši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega) v nagradni igri ne smejo sodelovati. V kolikor je za katerokoli nagrado izžreban nagrajenec, za katerega obstaja prepoved sodelovanja v nagradni igri, mora o tem nemudoma obvestiti organizatorja nagradne igre. Razpisane nagrade so v neto vrednosti. 1. nagrada:  Pariz za dve osebi v vrednosti 848 € (Program Jean Armand de Richelieu v organizaciji potovalne agencije Ars longa) bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki darilnega bona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec unovči za potovanje v Pariz in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Če nagrajenec ne bo utegnil/želel potovati v Pariz po programu Jean Armand de Richelieu, lahko bon oz. drug ustrezen dokument unovči za eno izmed drugih potovanj v agenciji Ars longa v enaki vrednosti. Če izbere potovanje v nižji vrednosti kot je razpisana nagrada, se mu razlika ne izplača. Če izbere potovanje v višji vrednosti kot je razpisana nagrada, razliko sam doplača. Termin potovanja nagrajenec dogovori z agencijo Ars longa. Darilni bon oz. drug ustrezen dokument je mogoče unovčiti do 31.12. 2019. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino. Nagrada vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi stroški, 2 polpenziona v hotelu turistične kategorije ob namestitvi v dvoposteljni sobi (prha, wc), stroške organizacije potovanja, kompetentno vodstvo, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, DDV. Všteto je tudi 65 € za vstopnine, rezervacije ogledov in podzemno železnico. 2. nagrada:  Toscana za dve osebi v vrednosti 818 € (Program Galileo Galilei v organizaciji potovalne agencije Ars longa) bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki darilnega bona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec unovči za potovanje v Toscano in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Če nagrajenec ne bo utegnil/želel potovati v Toscano po programu Galileo Galilei, lahko bon oz. drug ustrezen dokument unovči za eno izmed drugih potovanj v agenciji Ars longa v enaki vrednosti. Če izbere potovanje v nižji vrednosti kot je razpisana nagrada, se mu razlika ne izplača. Če izbere potovanje v višji vrednosti kot je razpisana nagrada, razliko sam doplača. Termin potovanja nagrajenec dogovori z agencijo Ars longa . Darilni bon oz. drug ustrezen dokument je mogoče unovčiti do 31.12. 2019. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino. Nagrada vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi stroški, namestitev v dvoposteljni sobi (prha, wc) v hotelih z najmanj 3***, obroke po programu (Z-zajtrk, V-večerja), lokalne turistične pristojbine, stroške organizacije potovanja, kompetentno vodstvo, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov in DDV. Všteto je tudi 50 € za vstopnine. 3. nagrada:  Praga za dve osebi v vrednosti 678 €  (Program Jan Hus v organizaciji potovalne agencije Ars longa) bo posameznemu nagrajencu izročena v obliki darilnega bona oz. z drugim ustreznim dokumentom, ki ga nagrajenec unovči za potovanje v  Prago in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Če nagrajenec ne bo utegnil/želel potovati v Prago po programu Jan Hus, lahko bon oz. drug ustrezen dokument unovči za eno izmed drugih potovanj v agenciji Ars longa v enaki vrednosti. Če izbere potovanje v nižji vrednosti kot je razpisana nagrada, se mu razlika ne izplača. Če izbere potovanje v višji vrednosti kot je razpisana nagrada, razliko sam doplača. . Termin potovanja nagrajenec dogovori z agencijo Ars longa. Darilni bon oz. drug ustrezen dokument je mogoče unovčiti do 31.12. 2019. Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od nagrad obračunal in plačal dohodnino. Nagrada vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi stroški, 2 polpenziona in 1 nočitev z zajtrkom v hotelu z najmanj 3*** ob namestitvi v dvoposteljni sobi (prha, wc), 1 večerja v praški pivnici, stroške organizacije, kompetentno vodstvo, osnovno nezgodno zavarovanje in DDV. Všteto je tudi 50 € za vstopnine in rezervacije. Nagrajenec bo prejel posamezno nagrado pod pogojem, da sporoči svojo davčno številko in davčno izpostavo in druge osebne podatke na obrazcu, ki ga prejme po pošti. Nagrade so neprenosljive. Nagrajenec mora zahtevane podatke sporočiti do 5. 6. 2018. Če posamezni nagrajenec ne sporoči zahtevanih podatkov do 5. 6. 2018, se posamezna nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca. Nagrajenec po preteku zgoraj navedenega datuma izgubi pravico do posamezne nagrade. Organizator nagradne igre za nagrade, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan izvesti dodatnega žrebanja. Razpisane nagrade se predajo v dogovoru z nagrajencem, osebno ali pošljejo po pošti. Ob osebnem prevzemu nagrade se mora nagrajenec izkazati z osebnim dokumentom ali obvestilom o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti njegovi straši oz. zakoniti zastopniki. Pri prevzemu nagrade po pošti, bomo nagrado poslali le ob predhodni pisni privolitvi njegovih staršev oz. zakonitih zastopnikov. V tem primeru bomo nagrajencu po pošti poslali obrazec, ki ga izpolnijo in podpišejo starši oz. zakoniti zastopnik. Ko prejmemo izpolnjen obrazec, bomo po pošti nagrajencu poslali nagrado. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagraden igre. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z javno objavo svojega imena in fotografije Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro sprejema organizator nagradne igre na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.mladinska.com/sknjigovsvet ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja. Organizator nagradne igre je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

II.    NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad obsega 3 nagrade v skupni neto vrednosti 2.344 € oz. 3.125,33 € v bruto vrednosti. Vse razpisane nagrade so v neto vrednosti. 1.    nagrada: Pariz za dve osebi v neto vrednosti 848 € (Program Jean Armand de Richelieu) 2. nagrada: Toscana za dve osebi v neto vrednosti 818 € (Program Galileo Galilei) 3. nagrada: Praga za dve osebi v neto vrednosti 678 €  (Program Jan Hus)

III. VAROVANJE PODATKOV

Vsak sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik, če je sodelujoči mladoletna oseba ali oseba, ki ji je v celoti ali delno odvzeta poslovna sposobnost, s podpisom oziroma dejanjem, iz katerega je razvidna privolitev, izraža soglasje s pravili te nagradne igre ter dovoljuje, da družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba Založništvo d.o.o. za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje oz. do preklica soglasja. Navedene družbe lahko posredujejo podatke druga drugi v uporabo. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije. Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestijo. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije posamezna družba.

IV. NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V žrebanjih sodelujejo vsi nakupi knjige Svetovna dediščina  v ponudbah Prodaje po pošti, v ponudbah Svetovanje in prodaja na domu  in ponudbah telefonskega studia; vsi nakupi katerega  koli drugega izdelka v ponudbah/akcijah, kjer se promovira nagradna igra prodajnih poti Prodaja po pošti, Svetovanje in prodaja na domu in Telefonski studio;  kuponi za sodelovanje v nagradni igri in elektronski obrazci ter drugi ustrezni dokumenti za sodelovanje, oddani do datuma, navedenega v pravilih nagradne igre. Vsakemu sodelujočemu v nagradni igri se avtomatično določi številka, s katero sodeluje v žrebanju. V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov, odda več kuponov, certifikatov ali drugih ustreznih dokumentov za sodelovanje, se mu za vsako sodelovanje določi dodatna nova številka. Žrebanje nagradne igre bo izvedeno računalniško po sistemu naključno izžrebane številke ob prisotnosti 3-članske komisije. SODELOVANJE PO POŠTI ALI TELEFONU Sodeluje lahko vsak, ki od prodajne poti Prodaja po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu  prejme promocijsko gradivo s priloženim kuponom, certifikatom, knjižico ali drugim dokumentom za sodelovanje ali pa je deležen klica iz telefonskega studia ter se odzove najkasneje do 30. 4. 2018. Sodelovanje z nakupom: Sodelujete lahko z vsakim nakupom knjige Svetovna dediščina od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 preko ponudb prodajne poti Prodaja po pošti ali Svetovanje in prodaja na domu ali z nakupom preko telefonskega studia. Prav tako lahko sodelujete s vsakim nakupom kateregakoli drugega izdelka od 1.1. do 30.4.2018  v ponudbah prodajnih poti Prodaja po pošti, Svetovanje in prodaja po pošti in Telefonski studio, kjer se promovira nagradna igra. Za sodelovanje v nagradni igri mora prejemnik ustrezen izpolnjen dokument (naročilnico, kupon ali obrazec za naročanje) oddati na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,1536 Ljubljana, ali pa se odzvati na ponudbo po telefonu, najkasneje do 30. 4. 2018. S telefonskim nakupom v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo. Sodelovanje brez nakupa : Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Prejemnik promocijskega gradiva sodelovanje potrdi s tem, da ustrezen izpolnjen dokument (kupon ali drug obrazec za sodelovanje) odda na naslov Mladinska knjiga Založba d.d.,  1536 Ljubljana najkasneje do 30. 4. 2018. SODELOVANJE PREKO SPLETNE STRANI Preko spletne strani  www.mladinska.com/narocilo-dediscina  sodelujete v  nagradni igri z vsakim nakupom knjige Svetovna dediščina na omenjeni spletni strani. Sodelujete lahko tudi z nakupom preko drugih objavljenih spletnih ponudb, kjer se promovira nagradna igra. Ker nakup ni pogoj za sodelovanje, lahko obiskovalci spletnih strani v nagradni igri sodelujete tudi tako, da izpolnete in pošljete poseben elektronski obrazec, ki je objavljen na naslovu www.mladinska.com/sknjigovsvet, najkasneje do 30.4.2018. Sodelovanje v nagradni igri preko spletnih obrazcev je omejeno. Spletni obrazec lahko izpolnite največ enkrat mesečno, vse do konca trajanja nagradne igre. V primeru, da boste obrazec izpolnili pogosteje, bo program upošteval samo en obrazec na mesec. Prav tako s spletnim nakupom oziroma izpolnitvijo spletnega obrazca v nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe in osebe z odvzeto ali omejeno poslovno sposobnostjo.

V. DOSTOPNOST

Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na spletni strani www.mladinska.com/sknjigovsvet.  Sodelujoči v nagradni igri s podpisom na kuponu za sodelovanje v nagradni igri, z oddajo elektronskega obrazca ali potrjenim naročilom knjige Svetovna dediščina ali  potrjenim naročilom kateregakoli drugega izdelka, potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre, in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.